لفاف های پاکت سفره


توليد انواع لفاف هاي بسته بندي محصولات پليمري نظير ، انواع پاكت هاي كيسه فريزر ،سفره یک بار مصرف، دستکش خانگی و ….